Členství

Žádost o členství _ KLUBY

Žádost o členství _ HRÁČI

 

Vyplněnou žádost zašelet prosím na emailovou adresu info@tchoukball.cz nebo poštou na adresu asociace. 

Informace ohledně členství rovněž také na tel: 725 794 136

 

Podmínky členství dle Stanov CAT......

 

IV. Společné zásady členství

1. Členem asociace se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí   s  posláním   asociace.  O   přijetí  za    člena   rozhoduje   výkonný   výbor, který    stanoví  podmínky  pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2.  Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

3.  Každý člen musí být příslušníkem jednoho z klubů. Členství v klubu bez členství v asociaci se vylučuje.

4. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

V. Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů asociace jsou :

         a)      účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného,  kulturního a společenského života, jak v rámci svého klubu, tak v rámci asociace jako  celku a                     to za podmínek Stanov asociace a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v asociaci  závazně  přijaty,

         b)      účastnit  se   všech  akcí, školení  a  seminářů,  které  podle  povahy   svého   zaměření umožňují  odborný  a výkonnostní růst,  s právem podílet se na všech   výhodách, které                     z členství vyplývají,

         c)      uplatňovat  své  vlastní  názory,  návrhy   i   kritiku   a   to   podle   povahy  buď  přímo anebo   prostřednictvím  zástupce klubu  v orgánech asociace

         d)      účastnit se jednání orgánů asociace, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

         e)      volit a být volen od 18 – ti  let  věku  do všech volených orgánů asociace

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

         a)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy asociace a základní etické a mravní normy sportovce,

         b)      plnit usnesení a rozhodnutí  orgánů  asociace

         c)       šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží asociaci k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o její dobré jméno,

         d)      řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s jeho  členstvím a činností  v asociaci, pokud o tom příslušný orgán asociace podle stanov rozhodl,

         e)      řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

3. Řádné členství zaniká :

         a)      vystoupením člena,

         b)      vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

         c)      vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení  rozhoduje výkonný výbor,

         d)      úmrtím člena či zánikem asociace (dobrovolným  rozpuštěním,   sloučením     s jiným  sdružením  anebo  pravomocným  rozhodnutím  ministerstva  o  jeho  rozpuštění ).

 

VI. Kluby

1.      Klub je základním článkem asociace bez vlastní právní subjektivity, který odráží rozdělení členů asociace.  Členové asociace příslušejí ke klubu, který má geograficky nejbližší sídlo k jeho trvalému bydlišti. O jiném umístění rozhoduje na návrh výkonný výbor.

2.      Klub se ustavuje rozhodnutím výkonného výboru, a to na žádost zástupce osob, majících zájem o členství v asociaci.  Podmínkou rozhodnutí o ustanovení nového klubu je zaplacení členských příspěvků všech jeho členů, kteří mají povinnost členské příspěvky platit.

3.      O rozpuštění klubu rozhoduje valná hromada asociace. Ve své činnosti je klub povinen dodržovat stanovy asociace, plnit závazky a úkoly vyplývající z vnitřních předpisů a směrnic asociace a z rozhodnutí orgánů asociace.

4.      Klub vede zástupce („zástupce klubu“), který je zvolen členy daného klubu, a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Hlasování o ustanovení či odvolání zástupce lze uskutečnit, jsou-li přítomny alespoň 3/5 všech členů klubu. Není-li stejným počtem hlasů rozhodnuto jinak, reprezentuje zástupce klubu klub na valné hromadě.